Szczecin, Al. Powstańców Wlkp. 72 bud. 18, teren szpitala na Pomorzanach

Slider

 

Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna PUM Sp. z o.o. zatrudni osobę do pracy na stanowisku

Pielęgniarki w Poradni Chirurgii Stomatologicznej

  1. Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę cały etat
  2. Wykształcenie: kierunkowe (pielęgniarki)
  3. Główne zadania:

asysta pielęgniarska dla lekarzy zatrudnionych w Poradni Chirurgii Stomatologicznej przy kontraktach NFZ oraz obsługa pacjentów

  1. Wynagrodzenie: do uzgodnienia - w zależności od posiadanych kwalifikacji

Kandydatka powinna charakteryzować się miłym usposobieniem w kontakcie z pacjentem, rzetelnością w wypełnianiu obowiązków, dobrą organizacją pracy oraz kulturą osobistą. Znajomość obsługi komputera będzie dodatkowym atutem.

Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny oraz informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.), tj. w szczególności: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia

2) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach aplikacyjnych - jeśli w zakresie przekazanych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO|*

Oświadczenia, o których mowa w punkcie „Wymagane dokumenty” mogą być zawarte w odrębnym oświadczeniu (Załącznik nr 1) lub w liście motywacyjnym.

Sposób składania dokumentów:

1) dokumenty z dopiskiem „rekrutacja - Pielęgniarka”, należy składać osobiście w siedzibie UKS PUM Sp. z o.o. budynek XVIII (teren szpitala na Pomorzanach), parter - pokój 11, lub przesłać w zamkniętej kopercie na adres: Al. Powstańców Wlkp. 72 bud. 18, 70-111 Szczecin

2) termin składania ofert: do 31.03.2019 r. w przypadku wysłania decyduje data stempla pocztowego, a w przypadku osobistego dostarczenia dokumentów decyduje data wpływu do działu kadr UKS PUM Sp. z o.o.

Administrator danych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Uniwersytecką Klinikę Stomatologiczną PUM Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy Al. Powstańców Wielkopolskich 72 budynek 18, 70-111 Szczecin, NIP: 9552334985, REGON: 321228909, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu.

Cele, podstawy prawne i okres przechowywania danych osobowych:

1) Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego i wyłonienia kandydata, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie

2) UKS PUM Sp. z o.o. będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrazi Pani/Pan na to odrębną, dobrowolną zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie

3) jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pani/Pana odrębna, dobrowolna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów przyszłych rekrutacji przez zamieszczenie odpowiedniego oświadczenia w swoim zgłoszeniu aplikacyjnym, Pani/Pana dane będą wykorzystywane przez okres najbliższych 12 miesięcy. Po tym czasie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania na podstawie przepisów prawa oraz wykonawcy świadczący usługi na rzecz UKS PUM Sp. z o.o.

Ma Pani/Pan prawo do:

1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz prawo do usunięcia danych osobowych

2) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa

3) kontaktowania się z Inspektorem Ochrony Danych UKS PUM Sp. z o.o. we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących Pani/Panu na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych

Dane teleadresowe Inspektora Ochrony Danych:

Al. Powstańców Wielkopolskich 72 budynek 18, 70-111 Szczecin

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.