Szczecin, Al. Powstańców Wlkp. 72 bud. 18, teren szpitala na Pomorzanach

Zatrudnimy Higienistę Stomatologiczną/Asystentkę Stomatologiczną

„Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna PUM Sp. z o.o. zatrudni osobę do pracy na stanowisku Higienistki Stomatologicznej /Asystentki
Kandydatka powinna posiadać wykształcenie kierunkowe ( higienistka stomatologiczna, ), charakteryzować się dobrymi kompetencjami komunikacyjnymi, rzetelnością w wypełnianiu obowiązków, dobrą organizacją pracy oraz kulturą osobistą, doświadczenie w pracy w zespole stomatologicznym,
Wynagrodzenie: do uzgodnienia - w zależności od posiadanych kwalifikacji
Kandydatka powinna charakteryzować się miłym usposobieniem w kontakcie z pacjentem, rzetelnością w wypełnianiu obowiązków, dobrą organizacją pracy oraz kulturą osobistą. Znajomość obsługi komputera będzie dodatkowym atutem.
Wymagane dokumenty:
1)list motywacyjny oraz informacje, o których mowa w art. 221 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.), tj. w szczególności: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
2)oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach aplikacyjnych – jeśli w zakresie przekazanych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO|*;
Oświadczenia, o których mowa w punkcie „Wymagane dokumenty” mogą być zawarte w odrębnym oświadczeniu (Załącznik nr 1) lub w liście motywacyjnym.
Sposób składania dokumentów:
1)Dokumenty z dopiskiem „rekrutacja – Higienistka Stomatologiczna, Asystentka Stomatologiczna , należy składać osobiście w siedzibie UKS PUM Sp. z o.o. budynek XVIII (teren szpitala na Pomorzanach) I piętro Sekretariat Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej PUM, lub przesłać w zamkniętej kopercie na adres: Al. Powstańców Wlkp. 72 bud. 18, 70-111 Szczecin
2)Termin składania ofert: do 18.06.2021 r. w przypadku wysłania decyduje data stempla pocztowego, a w przypadku osobistego dostarczenia dokumentów decyduje data wpływu do działu kadr UKS PUM Sp. z o.o.
Administrator danych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Uniwersytecką Klinikę Stomatologiczną PUM Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, przy Al. Powstańców Wielkopolskich 72 budynek 18,70-111 Szczecin, NIP: 9552334985, REGON: 321228909, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu.
Cele, podstawy prawne i okres przechowywania danych osobowych
1.Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2 i wyłonienia kandydata, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
2.UKS PUM Sp. z o.o. będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrazi Pani/Pan na to odrębną, dobrowolną zgodę4, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
3.Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pani/Pana odrębna, dobrowolna zgoda na ich przetwarzanie5, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów przyszłych rekrutacji przez zamieszczenie odpowiedniego oświadczenia w swoim zgłoszeniu aplikacyjnym, Pani/Pana dane będą wykorzystywane przez okres najbliższych 12 miesięcy. Po tym czasie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.
Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.
Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania na podstawie przepisów prawa oraz wykonawcy świadczący usługi na rzecz UKS PUM Sp. z o.o.
Ma Pani/Pan prawo do:
1.dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz prawo do usunięcia danych osobowych;
2.wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa;
3.kontaktowania się z Inspektorem Ochrony Danych UKS PUM Sp. z o.o. we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących Pani/Panu na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
4.Dane teleadresowe Inspektora Ochrony Danych:
Al. Powstańców Wielkopolskich 72 budynek 18, 70-111 Szczecin,
email:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.